โครงการมอบบ้านผู้พิการ ประจำปี 2560
รายละเอียด

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา และผู้ใหญ่้บ้านเฉลียงใหญ่ ประชาชนบ้านเฉลียงใหญ่ ส่งมอบ้าน ตามโครงการ "เทิดไท้องค์ราชัน ๘๙ พรรษา และเทิดไท้องราชินี" เพื่อปรับสภาพแวดล้อมทีอยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี ๒๕๖๐ ราย นางสาวชลาลัย หลอดกระโทก เป็นจำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท


 
  Untitled Document
                                                                      ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
                                                                     E-mail:admin@chaleang.go.th
                                                                         Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology