ดาวน์โหลด
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนาสามปี
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แผนจัดหาพัสดุ
 รายงานทางการเงิน
 รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี 2559
 ข้อบัญญัติ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศตำแหน่งว่าง
 Learning Organization
 KM (Knowledge Management)
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ปลัด อบต.
 - รองปลัด อบต.
 - หัวหน้าสำนักปลัด
 - ผอ.กองคลัง
 - ผอ.กองช่าง
 - ผอ.กองการศึกษา
 - นักพัฒนาชุมชน
 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 - นักทรัพยากรบุคคล
 - เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - เจ้าพนักงานธุรการ
 - นักวิชาการเงินและบัญชี
 - นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 - เจ้าพนักงานพัสดุ
 - นักวิชาการศึกษา
 - เจ้าพนักงานธุรการ
 - นายช่างโยธา
 
 
                                                                      ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
                                                                    โทรศัพท์ 044-346252
                                                                     E-mail:admin@chaleang.go.th
                                                                         Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology