ดาวน์โหลด
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนาสามปี
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แผนจัดหาพัสดุ
 รายงานทางการเงิน
 รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี 2559
 ข้อบัญญัติ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศตำแหน่งว่าง
 Learning Organization
 KM (Knowledge Management)
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 3
 - ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 3
 - ประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมแซมผิวจราจร หมู่ที่ 6
 - ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 11
 - ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล ม 8
 - ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล ม 9
 - ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล ม 9 บ้านลำพัว
 - ประชาสัมพันธ์โครงการวางท่อสูบน้ำ ม 2
 - ประชาสัมพันธ์โครงการติดตั้งระบบกรองน้ำ ม 2
 - ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 6
 
 
                                                                      ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
                                                                    โทรศัพท์ 044-346252
                                                                     E-mail:admin@chaleang.go.th
                                                                         Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology