ดาวน์โหลด
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนาสามปี
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แผนจัดหาพัสดุ
 รายงานทางการเงิน
 รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี 2559
 ข้อบัญญัติ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศตำแหน่งว่าง
 Learning Organization
 KM (Knowledge Management)
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศผลโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 3
 - ประกาศผลโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติก หมู่ที่ 6
 - ประกาศผลโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 3
 - ประกาศผลโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 11
 - ประกาศผลโครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 8
 - ประกาศผลโครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 9 ซอยคึกฤทธิ์
 - ประกาศผลโครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 9 บ้านลำพัว
 - ประกาศผลโครงการวางท่อสูบน้ำประปา หมู่ที่ 2
 - ประกาศผลโครงการติดตั้งระบบกรองน้ำประปา หมู่ที่ 2
 - ประกาศผลโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟักติก หมู่ที่ 1 เชิ้อม หมู่ที่ 6
 
 
                                                                      ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
                                                                    โทรศัพท์ 044-346252
                                                                     E-mail:admin@chaleang.go.th
                                                                         Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology