ดาวน์โหลด
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนาสามปี
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แผนจัดหาพัสดุ
 รายงานทางการเงิน
 รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี 2559
 ข้อบัญญัติ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศตำแหน่งว่าง
 Learning Organization
 KM (Knowledge Management)
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2559
 - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2559
 - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2559
 - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2560
 - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2560
 - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2560
 - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2560
 - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2560
 - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2560
 - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2560
 - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2560
 - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2560
 
 
                                                                      ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
                                                                    โทรศัพท์ 044-346252
                                                                     E-mail:admin@chaleang.go.th
                                                                         Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology