ดาวน์โหลด
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนาสามปี
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แผนจัดหาพัสดุ
 รายงานทางการเงิน
 รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี 2559
 ข้อบัญญัติ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศตำแหน่งว่าง
 Learning Organization
 KM (Knowledge Management)
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558 - 2560 ฉบับที่ 5
 - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง พ.ศ. 2558-2560
 - ประกาศ เรื่อง ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง พ.ศ. 2558-2560 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5
 
 
                                                                      ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
                                                                    โทรศัพท์ 044-346252
                                                                     E-mail:admin@chaleang.go.th
                                                                         Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology