สำนักปลัด   นางสาวชุดาภา สังฆะมณี
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง
        หน้าที่ความรับผิดชอบ

       ปฏิบัติงานในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบความยาก
และคุณภาพของงานสูง รับผิดชอบงานการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากพอสมควร  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 


  นายธวัชชัย ฉกรรจ์ศิลป์
   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5
        หน้าที่ความรับผิดชอบ

       การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงและพัฒนาตำบลประจำปีต่างๆ การจัดทำข้อบังคับตำบลและข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งานขออนุญาตดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณต่าง ๆงานด้านวิชาการระบบข้อมูลข่าวสาร
ระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง
 


นางสาวอรอุมา มาบจะบก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4

        หน้าที่ความรับผิดชอบ

       ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปที่ยากโดยมีคู่มือหรือแนวปฏิบัติหรือคำสั่งอย่างกว้างๆและอยู่ภายใต้การกำกับตรวจสอบเฉพาะกรณี
ที่จำเป็นและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
 
        หน้าที่ความรับผิดชอบ

       ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการที่ค่อนข้างยากมากโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้กำกับตรวจสอบ
หรือภายใต้การกำกับตรวจสอบบ้าง หรือปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนกซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูง หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียว
กันรับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
จำนวนหนึ่งและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 


นางสาวปวีณา พูนกระโทก
นักพัฒนาชุมชน 3
        หน้าที่ความรับผิดชอบ

       ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการศึกษางานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงานศาสนางานขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมควบคุม
ดูแลครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควบคุมการสอบราคานมและอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภายใต้การตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 


นายพเยาว์ เพียงกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานธุรการ

        หน้าที่ความรับผิดชอบ

       ปฏิบัติงานขั้นตอนเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามคำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัต
ิที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายลักษณะงานที่ปฏิบัติ รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท
และจังส่งหนังสือ เอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก็บและค้นหาหนังสือและงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 


นางสาวสุวดีพร มาตรโคกสูง
คนงานทั่วไป

        หน้าที่ความรับผิดชอบ

      
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 


นายสุรเดช เรืองกระโทก
พนักงานขับรถ

        หน้าที่ความรับผิดชอบ

      
ขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าวและปฏิบัติงานอื่นตามที่ี่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 

นายสุเทพ แพครบุรี
นักการภารโรง
        หน้าที่ความรับผิดชอบ

       ดูแลรักษาความสะอาด บริเวณโดยรอบ อบต. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยการเก็บขยะ
ตัดหญ้า ตกแต่งต้นไม้ และงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
ส่วนการคลัง
      


นางสาวปริตรา อิ่มกระโทก
หัวหน้าส่วนการคลัง

        หน้าที่ความรับผิดชอบ

       การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานที่มีค่าแทนตัวเงินพิจารณาตรวจสอบ
รายงานการเงินต่างๆ กำหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ และตรวจสอบการทำงาน
ด้านภาษี บัญชี

 


นางวริยา ไทยภูมิ
นักวิชาการเงินและบัญชี 3
        หน้าที่ความรับผิดชอบ

       ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชีที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้กำกับตรวจสอบ
หรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง หรือปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนกซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบสูง หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้า
หน่วยงานซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานการเงินและบัญชี โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  หรือ
ปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนหนึ่งและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 


นางสาวจารึก ภักดิ์กระโทก
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 2

        หน้าที่ความรับผิดชอบ

       ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่น งานเกี่ยวกับการประกาศสำรวจ รับแบบแสดงรายการ
คำร้อง ติดตามทวงถามเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ค่าปรับ รายได้จากทรัพย์สินและรายได้อื่นๆ ภายใต้การ
กำกับตรวจสอบอย่างใกล้ชิดหรือตามคำสั่ง หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วน หรือปฏิบัติ หน้าที่อื่นตาม
ที่ได้รับมอบหมาย

 


นางสาวเบญจวรรณ เอี่ยมไมตรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญ

        หน้าที่ความรับผิดชอบ

      ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ไม่ยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามคำสั่ง หรือแนวทางที่ปฏิบัติ
ที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติหน้าที่อื่นตาที่ได้รับมอบหมายและงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 
ส่วนโยธา
 


นายชาญชัย ทองดอนน้อย
เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 5

        หน้าที่ความรับผิดชอบ

      การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมการปฏิบัติงานของ
เครื่องจักรกล การควบคุมการจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่และน้ำมันเชื้อเพลิง สำรวจ ออกแบบ และประมาณการก่อสร้างงานโครงการต่าง ๆ

 


นายเชาวลิต คำเสียง
นายช่างโยธา 3

         หน้าที่ความรับผิดชอบ

     ปฏิบัติงานด้านงานก่อสร้างและบูรณะถนนงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน งานก่อสร้าง งานปรับปรุง บูรณะและซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้างสาธารณะ การสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุ
งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย สำรวจ ออกแบบ
เขียนแบบต่างๆ ของงานก่อสร้าง ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 
ส่วนการศึกษา
 

นางสาวชุดาภา สังฆะมณี
รักษาการตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
         หน้าที่ความรับผิดชอบ

     ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานในฐานะหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รับผิดชอบงานทางการศึกษา งานสันทนาการ
งานการศาสนา งานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และงานศิลปกรรม โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อยู่ใต้
บังคับบัญชาจำนวนหนึ่งและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 


นางสาวปิยภรณ์ หาญอนุสรณ์
นักวิชากรศึกษา
         หน้าที่ความรับผิดชอบ

     ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับวิชาการศึกษา งานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานศาสนา งานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ควบคุมดูแลครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควบคุมการสอบราคานมและอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กภายใต้การตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 


นางวงจันทร์ วิงกระโทก
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
         หน้าที่ความรับผิดชอบ

     1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษา
     2. จัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
     3. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 


นางวันเพ็ญ ทิพยอนันต์กุล
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็กปฐมวัย
         หน้าที่ความรับผิดชอบ

     1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษา
     2. จัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
     3. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 


นางกนกพร ชัชวาลย์
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็กปฐมวัย
         หน้าที่ความรับผิดชอบ

     1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษา
     2. จัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
     3. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
                                                                      ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
                                                                     E-mail:admin@chaleang.go.th
                                                                         Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology